ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ က်ားဘုရားေက်ာင္းမွ သိမ္းယူခဲ႔သည့္ က်ားမ်ားအနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေသဆံုးထိုင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ က်ားဘုရားေက်ာင္းမွ သိမ္းယူခဲ႔သည့္ က်ားမ်…

source

You might like

About the Author: ZJhEhzrPbM